سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
 
یکشنبه 94 آذر 1 , ساعت 6:53 عصر

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط تائورمینا (1994) طراحی و توسط بیگلیاردی و همکارانش (2005) معرفی شده است. این پرسشنامه توسط نادی و همکاران (1388) ترجمه و اعتباریابی شده و ضریب پایایی آن برابر با 90/ بدست آمده است. پرسشنامه پیش رو حاوی 20 سوال جهت سنجش چهار بعد زیر است:
ابعاد جامعه پذیری سازمانی:
1- آموزشی: 1 تا 5
2- تفاهم: 6 تا 10
3- حمایت همکاران: 11 تا 15
4- چشم انداز آینده: 16 تا 20
طیف مورد استفاده در این پرسشنامه 5 درجه ای لیکرت است.

دانلود فایللیست کل یادداشت های این وبلاگ